top of page

Summer Breakers 2014 at Ashok Jain gallery

   July 23rd -Aug. 3rd

Featuring

Azu / Ega Seki / Hiroshi Soma / Issey Koyama / Max Fujishima / Miwako Kashiwagi  

Sachiko Nishihama / Sakura Nagamine / Shintaro Tanaka / Shizuyo Onoda / The "U" zing

Shizuka Ueda / Tomoko Suzuki / Touko Okamura / Tsubasa Ito / Yohaku Yorozuya

Yoko Kuki Matsuzaki / Yoshiko Ogura / Yosihiro Kogure

Special guest artists PESU + ATSUSHI (dragon ash)

bottom of page