top of page

  Contemporary Artists from Japan

Special Summer Exhibition at Ashok Jain Gallery in New York

Part 1: July 27th (Wed.) --August 7th (Sun.)

Opening Receiption July 28th (Thu.)

= Artists =

Eri Sasaki / Hiroki Ito / Keiko Tanaka / Machiko Koike

Manabu Kogaito / Morihiro Okamoto / Naoko Shisa

Sakiko Toyama / Sumie Chiba / Tomohiro Noguchi

Tomomi Sato / Tomonori Utsunomiya / Sai Morikawa

Yuuki Kobayashi solo show + Special Summer Exhibition part1

opening party July 28th 2016

IMG_1495
IMG_1305
IMG_1322
IMG_1492
IMG_1336
IMG_1355
IMG_1500
IMG_1494
IMG_1354
IMG_1366
IMG_1532
IMG_1511
IMG_1353
IMG_1398
IMG_1534
IMG_1337
IMG_1537
IMG_1373
IMG_1516
IMG_1508
IMG_1369
IMG_1520
IMG_1507
IMG_1506
IMG_1512
IMG_1350
IMG_1510
IMG_1368
IMG_1509
IMG_1333
IMG_1504
IMG_1513
IMG_1558
IMG_1406
bottom of page