top of page

“Nami: Japan New Wave 2014” at Ashok Jain gallery

August 6th (wed.) ~ 17th (sun.) 2014

Featuring

Aiko Miyazaki / Hatsumi Koganeya / Kiyokazu Ito

Kyouko Makita / Michio Hasegawa / Midori Kawanishi

Shinsen Hashimoto / Tomomi Hata / Toshihito Kennzan Yoshie Ueshima / Yoshiko Suzuki / Naoko Shisa

bottom of page