top of page

New York Art Wave Project Presents
Virtual Exhibition

 

New Arts Prospect
Artists From Japan series VIII, 2021

"ANTHOLOGY"
August 16-30, 2021

=Featuring artists=

Gani / Ichigo Nohara / K-Junko/ Mai Izumi / Mariko Okabayashi / Mirai

Miwako Kashiwagi / Monzo Watanabe / Morihiro Okamoto / Natsui Masuda
Natsuya Myoui / Popchan / Ranco S. / Rin Tachibana / Shingo Hayamizu / Syo Komiya
Taku Takishima / Yoshihiro Kogure / Yuko Sato / Yuuichi Tanaka

Please contact to nyartwave@gmail.com
for the exhibition art works.

bottom of page